Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content

Patrimoniu mobil

este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literală, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia universală.

Reglementări legislative privind activitatea în domeniul
PATRIMONIU CULTURAL MOBIL

LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată)

Hotărârea Guvernului nr.518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile

Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

Hotărârea Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2003

Ordinul nr.3968/2016 pentru modificarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2297/2006

Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice

Legea nr.311/2003 muzeelor și a colecțiilor publice (republicată)

Legea nr.6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial

Notă explicativă privind operațiunea de export a bunurilor culturale mobile

Exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile neclasate sau clasate în patrimoniul cultural naţional se realizează pe baza certificatului de export eliberat de Direcţia Județeană pentru Cultură pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul solicitantul

EXCEPȚIE Cf. Legii 182/2000 următoarele bunuri culturale nu fac obiectul clasării şi pot fi exportate definitiv sau temporar fără certificat de export, ele circulând fără restricţie: a) operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult, precum si orice alte opere create de autori în viata (artisti plastici, artisti liber-profesionisti, artisti amatori, mesteri, artizani, elevi, studenti sau copii si altii) în urma unor activitati desfasurate independent ori în cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creatie, în cadrul procesului instructiv-educativ ori al unitatilor de productie de pe lânga persoanele juridice de drept public sau privat; b) operele cu caracter etnografic ale meşterilor populari în viaţă

Pentru bunurile culturale mobile ce urmează a părăsi granițele României, în interiorul spaţiului comunitar, se aplică prevederile HG nr.518/2004 privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile și se eliberează certificat de export. În vederea eliberării certificatului de export se prezintă rapoarte de expertiză, întocmite de experți acreditați ai Ministerului Culturii în domeniul din care fac parte obiectele propuse pentru export.

Pentru bunurile culturale mobile ce urmează a părăsi teritoriul comunitar şi care se încadrează în definiţia din Regulamentul (CE) nr.166/2009, respectiv bunurile culturale cuprinse în Anexa la regulamentul mai sus menţionat, se aplică prevederile Regulamentului (CEE) 3911/92 şi Regulamentului (CEE) nr. 752/93 și se eliberează autorizaţii/licenţe de export normale.

MONUMENTE DE FOR PUBLIC

Legea nr.120/2006 a monumentelor de for public

Documentaţie necesară obţinerii avizului Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public

  1. Susţinere teoretică/motivaţie, maximum 1.000 care să includă și detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale)
  2. CV autor/autori din care să reiasă calitatea de absolvent/absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de specialitate
  3. Certificat de Urbanism, eliberat de autoritățile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării
  4. Plan de încadrare zonală, eliberat de Biroul de urbanism teritorial sau de alte foruri în măsură.
  5. Plan de situaţie
  6. Desfăşurare perimetrală
  7. Fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament)
  8. Fotografii ale machetei lucrării, format A4, din cel puţin trei unghiuri. Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor. În cazul portretelor, detaliile vor fi prezentate separat.
  9. Macheta propriu-zisă (gips sau lut) la cererea comisiei.

Documentaţia se va prezenta în două exemplare, în dosar cu șină

Cetatea Oradea

Cod LMI BH-II-a-A-01052