Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content

Patrimoniu imobil

Monumentele istorice fac parte integranta din patrimoniul cultural national si sunt protejate prin lege. Activitatile si masurile de protejare a monumentelor istorice se realizeaza în interes public.

PATRIMONIU CONSTRUIT – PATRIMONIU IMOBIL
(MONUMENTE, ANSAMBLURI, SITURI)

Patrimoniul construit (imobil) reprezintă totalitatea elementelor de patrimoniu format din clădiri, terenuri sau complexe de clădiri și terenuri, ce sunt clasate ca monumente istorice, situri și zone arheologice sau sunt protejate ca peisaje culturale, parte a unor zone protejate.
Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală. Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevăzute în prezenta lege. (Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată).

Se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate suprateran, subteran şi subacvatic (Conform Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată art. 3):
a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;
b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;
c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.

Acest domeniu este gestionat de: Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit, din cadrul Direcției Patrimoniu Cultural – Ministerul Culturii şi Direcţiile Judeţene Pentru Cultură (Hotărârea nr. 387 din 2 aprilie 2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii).

Domeniul patrimoniu construit (imobil) este analizat şi discutat de: Comisia Națională a Monumentelor Istorice (CNMI) Secțiunile de specialitate ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice: 1. Secțiunea de Evidență; 2. Secțiunea Tehnică Arhitectură și Inginerie; 3. Secțiunea de Urbanism și Zone Protejate; 4. Secțiunea de Componente Artistice; 5. Comisiile Zonale ale Monumentelor Istorice (CZMI).

Ordinul 3024/14.07.2020 privind nominalizarea membrilor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, secțiunilor de specialitate ale acesteia și  comisiilor zonale ale monumentelor istorice.

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN ROMÂNIA (LMI)

https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice

Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.

Lista monumentelor istorice este realizată pe judeţe

Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor:

I. Monumente de arheologie
II. Monumente de arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale şi funerare

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:

 • Categoria A - monumente de interes national
 • Categoria B - monumente de interes local

Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Identității Naţionale sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia în conformitate cu Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată. 

LEGISLAȚIE

http://legislatie.just.ro

MONUMENTE ISTORICE

 • Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare.
 • Legea nr. 6 din 9 ianuarie 2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial;
 • Ordin nr. 2797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice. - modificat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Identității Naționale nr. 2.807 / 2018.
 • Ordinul nr.3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art.11 alin. (2) și (4) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții.
 • Instrucțiunile nr.01/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii privind intervențiile de punere în siguranță a elementelor și părților de construcție care prezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiile din zonele de protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din punct de vedere cultural prin documentații de urbanism. 
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2173/2013, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice cu modificările şi completările ulterioare.
 • ORDINUL nr. 3450 din 7 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013 este disponibil aici.
 • Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice cu complet[rile ulterioare;
 • OMC nr. 3.143 din 2 decembrie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea  Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice; 
 • Ordin nr. 2815 din 28 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
 • HG nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.
 • Hotărârea nr. 1430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comună;
 • Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2118/07.03.2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2645/25.04.2007 prin care au fost aprobate Metodologia privind eliberarea avizului pentru darea în administrare, darea în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică şi închirierea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale şi metodologia privind exercitarea dreptului de preemţiune al statului român prin Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia;

ATESTAREA SPECIALIȘTILOR ŞI EXPERȚILOR

În baza Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi a H.G. nr. 427/20.06.2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului - INP, activitatea de atestare în domeniul protejării monumentelor istorice este desfăşurată de Institutul Naţional al Patrimoniului.

https://patrimoniu.ro/atestarea-specialistilor-si-expertilor

OMCPN nr. 2.495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;

LEGISLAŢIA EUROPERANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

 • Legea nr. 157 din 7 octombrie 1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985;
 • Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;
 • Legea nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;
 • Legea nr. 564 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
 • Ordonanţa nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
 • Hotărârea nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;

LEGISLAŢIE GENERALĂ

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu completările și modificările ulterioare. Legea 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții.
 • Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate;
 • Legea nr. 350 din 10 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 prin care a fost aprobată Reglementarea tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D.”
 • Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)” republicat în M.O.125/11.02.2004;
 • Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului 176/N din 16 august 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ GM-010-2000;
 • Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului 21/N din 10 aprilie 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism” – Indicativ G.M. – 007 – 2000;
 • Legea nr. 209 din 3 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

ANUNȚ privind avizarea documentațiilor PUD și PUZ care au ca obiect imobile aflate în Ansamblul urban "Centrul Istoric Oradea"

Documentaţiile la faza PUD şi PUZ care au ca obiect imobile aflate în Ansamblul urban "Centrul Istoric Oradea" având cod în Lista Monumentelor Istorice BH-II-a-A-01037, vor fi trimise pentru analiză şi avizare la Ministerul Culturii, Secţiunea de urbanism şi zone protejate a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ca urmare a dezbaterilor din ultimele şedinţe ale comisiei zonale nr. 6 (din lunile ianuarie şi februarie) şi a solicitării membrilor comisie, şi în conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi prevederile ulterioare, Art. 33, lit. h) şi i).

Menționăm că aceste documentații se vor depune atât în format digital, cât și în format letric, în dublu exemplar.

Ordinul pt taxare