Patrimoniu imobil

Monumentele istorice fac parte integranta din patrimoniul cultural national si sunt protejate prin lege. Activitatile si masurile de protejare a monumentelor istorice se realizeaza în interes public.

Patrimoniul cultural imobil

Patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în raport cu posibilităţile de inserţie a unor componente extraculturale. Trebuie menţionat că patrimoniul cultural imobil este o sintagmă care desemnează ceea ce, în termeni generici, poartă numele de monumente istorice şi include nu doar monumentele istorice, ci şi ansamblurile şi siturile istorice. Patrimoniul cultural imobil nu se limitează la patrimoniul construit, sintagmă care exclude cele mai multe dintre siturile arheologice.

Toate aceste delimitări şi definiţii sunt foarte clar stabilite prin intermediul unui corp de norme complet şi coerent formulat, care are în vedere întregul set de operaţiuni (cercetare, evidenţă, conservare, restaurare, punere în valoare) care alcătuiesc opera de protejare a patrimoniului cultural imobil. Legea-cadru în domeniu (Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice) stabileşte că protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local.

Monumentele istorice sunt definite în lege ca fiind „bunuri imobile, constructii si terenuri situate pe teritoriul Romaniei, semnificative pentru istoria, cultura si civilizatia nationala si universala”, iar regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevazute de lege. Pot fi clasate monumente istorice bunurile imobile situate in afara granitelor, proprietati ale Statului Roman, cu respectarea legislatiei statului pe teritorul caruia se afla (art. 2 din Legea nr. 422/2001, republicata).

Potrivit Legii nr. 422/2001, monumentele istorice (monumentele, ansamblurile şi siturile istorice) sunt clasate în două grupe: grupa A, care include monumentele istorice de valoare naţională şi universală, şi grupa B, care le include pe cele reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

Se utilizează însă şi o altă împărţire a monumentelor, după categorii tipologice, aşa cum sunt ele menţionate în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, tipologie care nu respectă întocmai categoriile stabilite de Legea nr. 422/2001, dar care este deosebit de utilă pentru o abordare pragmatică a domeniului:

1. Monumente şi ansambluri de arhitectură:
a) cetăţi; b) ansambluri curţi domneşti ruinate; c) biserici fortificate – cetăţi; d) castele, conace, palate; e) cule; f) clădiri civile urbane; g) ansambluri urbane; h) biserici din lemn; i) muzee etnografice în aer liber; j) biserici rupestre; k) biserici şi ansambluri mănăstireşti; l) arhitectura industrială; amenajări căi de comunicaţie; m) monumente de arhitectură populară (locuinţe săteşti); n) ansambluri tradiţionale rurale.

2. Monumente şi situri arheologice:
a) complexe paleolitice; b) aşezări neolitice şi eneolitice; c) aşezări şi necropole din epoca bronzului; d) fortificaţii şi aşezări din prima epocă a fierului (hallstattiene); e) fortificaţii dacice; h) oraşe antice; i) edificii; j) monumentele medievale identificate pe baza cercetărilor arheologice; k) rezervaţii arheologice cuprinzând situri cu niveluri de locuire pe perioade îndelungate – aşezări şi necropole.

Legislaţie

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicată
LEGE NR. 422 DIN 18 IULIE 2001 – republicată – privind protejarea monumentelor istorice  LEGE nr. 120 din 04 mai 2006 monumentelor de for public – ACTUALIZATA
HOTĂRÂRE nr. 1309 din 20 noimbrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modaliţăţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia. – ACTUALIZATA
ORDIN nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice – ACTUALIZATA
HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat. – ACTUALIZATA
ORDIN nr. 2682 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice. – ACTUALIZATA
ORDIN nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia. – ACTUALIZATA
HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. – ACTUALIZATA
INSTRUCȚIUNILE nr. 01/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii privind intervențiile de punere în siguranță a elementelor și părților de construcție care prezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiile din zonele de protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din punct de vedere cultural prin documentații de urbanism.
Legea nr. 209 din 3 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordin nr. 2797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

Lista monumentelor istorice

din Județul Bihor

Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru și Pavel"

Cod LMI BH-II-m-A-01152
Biserica de lemn "Sf. Gheorghe"

Biserica de lemn "Sf. Gheorghe"

Cod LMI BH-II-m-A-01162
Biserica de lemn "Sf. Gheorghe"
Biserica de lemn "Sf. Gheorghe"

Palatul Ep. Greco-Catolice

Cod LMI BH-II-m-B-01087

DJPCB Copyright © | Toate drepturile rezervate. Web design realizat de WebAsist Suport Center.