Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Bihor

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE GENERALE

Direcţia are ca scop principal protejarea patrimoniului cultural – naţional, implementarea strategiei şi politicilor elaborate de Ministerului Culturii, la nivelul judeţului Bihor.

În activitatea sa, Direcţia urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:
 • Protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui aparţinând minorităţilor naţionale;
 • Asigurarea inventarierii şi verificarea actualizării permanente a evidenţei patrimoniului cultural – naţional imobil;
 • Verificarea asigurării condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privitoare la starea de conservare, a condiţiilor de securitate şi respectarea reglementărilor privind clasarea şi circulaţia patrimoniului cultural – naţional mobil;
 • Revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural – naţional mobil și imobil;
 • Informarea cetăţenilor în legătură cu legislaţia aplicabilă în domeniului nostru de activitate.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul precedent, Direcţia întreprinde demersuri pe lângă autorităţile administraţiei publice locale, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat.

Organigrama

ATRIBUȚII

Obiectul de activitate al Direcţiei îl constituie protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural – naţional, verificarea respectării legislaţiei specifice în scopul realizării atribuţiilor ce ne revin, potrivit legii.

Principalele atribuţii ale Direcţiei sunt următoarele:

 1. Îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural – naţional;
 2. Colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimonial cultural – naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
 3. Efectuează din proprie iniţiativă şi participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării avizelor emise de MCIN şi al legislaţiei privitoare la protejarea patrimoniului cultural;
 4. Participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 5. Solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
 6. Controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
 7. Colaborează cu organele abilitate de lege pentru combaterea activităţii infracţionale în domeniul patrimoniului cultural naţional;
 8. Sesizează organele de cercetare penală ori de câte ori în urma controlului efectuat se constată încălcări ale dispoziţiilor legale în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, de natură să atragă răspunderea penală şi se constituie, atunci când este cazul, parte civilă în procesul penal;
 9. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, potrivit competenţelor legale ce le revin.

În exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia este autorizată să controleze respectarea reglementărilor specifice domeniului său de activitate de către toate persoanele fizice şi juridice din judeţul/municipiul Bucureşti, în funcţie de competenţa teritorială, să semnaleze organelor şi autorităţilor competente situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu, să constate contravenţiile şi să aplice amenzi potrivit competenţelor stabilite prin actele normative special, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, la propunerea directorului executiv al Direcţiei, se desemnează personalul împuternicit să controleze respectarea reglementărilor special în domeniul său de competenţă, să constate contravenţii şi să aplice amenzi.