Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to main content

ARHEOLOGIA

are ca obiect fundamental de activitate studiul tuturor urmelor trecutului existenței umanității, situate suprateran, subteran sau subacvatic

În domeniul patrimoniului arheologic:

 • urmăreşte respectarea autorizaţiei de săpătură arheologică şi a regulamentului săpăturilor arheologice din judeţ.
 • organizează pe baza referatelor de specialitate, lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător.
 • asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri întâmplătoare declanşând procedurile de clasare prevăzute de lege.
 • emite certificatul de descărcare de sarcină arheologică pe baza deciziei Comisiei Naţionale de Arheologie în cazul săpăturilor arheologice sistematice sau pe baza raportului de supraveghere arheologică, în cazul descoperirilor întâmplătoare;
 • primeşte bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare predate de descoperitor în termen de maximum 72 de ore şiprocedează potrivit prevederilor legale în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni prin specialiştii desemnaţi în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic

1. Emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică pentru obiectivele de investiţie amplasate în zonele cu patrimoniu arheologic:

Conform art. 5, alin. (3) din OG Nr. 43/2000 republicată, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ, emis în condiţiile legii, prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic.
Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.
Descărcarea de sarcină arheologică este necesară în cazul tuturor construcţiilor pentru care se solicită autorizaţie de construire în zonele cu patrimoniu arheologic, indiferent de sursa lor de finanţare şi indiferent de amploarea lucrărilor ce urmează a afecta subsolul.

Descărcarea de sarcină arheologică constă în efectuarea unei cercetări arheologice preventive ce are rolul de a stabili dacă terenul asupra căruia s-a instituit protecţie poate fi redat activităţilor umane curente. Rezultatele aceste cercetări vor fi cuprinse într-un raport tehnic de cercetare arheologică preventivă ce va conţine în mod obligatoriu propunerea specialiştilor cu privire la protecţia vestigiilor descoperite sau, după caz, emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică a suprafeţei cercetate, identificată prin coordonatele STEREO 70.

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă aşadar actul de reglementare al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii, in baza căruia se pot executa lucrări de construcţii în zonele cu patrimoniu arheologic.

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică se emite la solicitarea oricărui investitor, public sau privat, pe baza Raportului de cercetare arheologică preventivă aprobat de Comisia Naţională de Arheologie pentru siturile aflate în zonele de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice şi pentru toate investiţiile, cu excepţia locuinţelor particulare aflate în alte zone. În cazul cercetărilor arheologice preventive prilejuite de construcţia de locuinţe private, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este emis de Direcţiile Judeţene pentru Cultură din raza administrativ-teritorială în care s-au desfăşurat lucrările. Raportul de cercetare arheologică preventivă se întocmeşte conform Standardelor şi Procedurilor Arheologice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004.

Documentaţiile care fac obiectul procedurii de descărcare de sarcină arheologică şi emiterii certificatului de descărcare de sarcină arheologică sunt cele necesare în cazul tuturor lucrărilor de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane şi subacvatice, excavări, exploatări de cariere, construcţia de reţele magistrale, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii, amplasarea de relee şi antene de telecomunicaţii, lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavări - necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor şi a sondelor de gaze şi petrol, precum şi orice alte lucrări care afectează suprafaţa solului şi subsolul, în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localităţilor şi indiferent de forma de proprietate a terenului sau a lucrărilor întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, precum şi cele care sunt determinate de lucrările de restaurare parţială sau totală a monumentelor istorice, desfăşurate potrivit legislaţiei în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice pentru care se solicită autorizaţie de construire, indiferent de sursa lor de finanţare şi indiferent de amploarea lucrărilor ce urmează a afecta subsolul (conform art. 2, alin. (1), lit. e) din OG 43/2000 republicată).

Pentru emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică nu se percep taxe.
Certificatul de descărcare de sarcină arheologică se eliberează pe baza unei documentaţii de specialitate în domeniul arheologiei, care trebuie să cuprindă:

 • Cerere scrisă-tip
 • Proiectul tehnic al intervenţiei;
 • Certificat de Urbanism – Extras de Carte Funciară
 • Plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1:5.000, după caz;
 • Plan de situaţie al investiţiei în format digital .dwg sau .shp
 • Ridicare topografică în Sistem Stereo 70 (Documentaţiile vor conţine în mod obligatoriu lista cu coordonatele STEREO 70 ale suprafeţelor afectate de proiect în format digital tabelar).
 • Proiect de cercetare arheologică preventivă a zonei ce urmează a fi afectată, pe suport de hârtie şi versiunea în format electronic. Acesta va cuprinde în mod obligatoriu diagnosticul arheologic (raport de evaluare documentară şi/sau de teren).
 • Raportul de cercetare arheologică, executat conform Standardelor şi Procedurilor arheologice instituite prin OMCC nr. 2392/2004, întocmit în urma realizării cercetării arheologice preventive;
 • Copie după Contractul cu o instituţie specializată privind cercetarea arheologică preventivă.
 • Ortofotoplanul (1:5000) în format digital pentru zona care va fi afectată de investiţie, în cazul în care suprafaţa afectată de proiectul investiţional este mai mare de 1000 m².

NOTĂ:
Documentaţia cu conţinutul sus-menţionat se depune în două exemplare pe suport de hârtie, legate şi pe suport digital (CD-ROM), în vederea emiterii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică de către D.J.C. Bihor
Cercetările arheologice preventive vor fi conduse numai de către personal specializat, cu grad de arheolog expert, atestat Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, înscris în Registrul Arheologilor din România.
Registrul Arheologilor din România poate fi consultat pe site-ul: www.cimec.ro.
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (5) şi (6) din O.G. nr. 43/2000 republicată, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, pentru siturile aflate în zone de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista Monumentelor Istorice şi pentru toate investiţiile, cu excepţia locuinţelor particulare aflate în alte zone, se emite după aprobarea rapoartelor de cercetare de către Comisia Naţională de Arheologie.

2. Emiterea avizului pentru obiectivele de investiţie amplasate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, în zonele cu potenţial arheologic sau în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice:

Avizul reprezintă actul de reglementare al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii , in baza căruia se pot executa lucrări de construcţii în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător ca urmare a lucrărilor de construire, în zonele cu potenţial arheologic sau în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice.

Avizul se emite la solicitarea oricărui investitor, public sau privat, pe baza Raportului de evaluare de teren sau a Raportului de supraveghere arheologică, întocmite conform Standardelor şi Procedurilor Arheologice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004. În cazul în care intervenţiile sunt prevăzute să se desfăşoare în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice, în completarea documentaţiei tehnice se va depune şi certificatul de descărcare de sarcină arheologică sau Raportul de cercetare arheologică preventivă. Documentaţiile care fac obiectul acestei proceduri sunt cele prilejuite de lucrările de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane şi subacvatice, excavări, exploatări de cariere, construcţia de reţele magistrale, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii, amplasarea de relee şi antene de telecomunicaţii, lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor - foraje şi excavări - necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor şi a sondelor de gaze şi petrol, precum şi orice alte lucrări care afectează suprafaţa solului şi subsolul, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localităţilor şi indiferent de forma de proprietate a terenului sau a lucrărilor, întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, în zonele cu potenţial arheologic sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice, în ansambluri şi situri istorice.

Pentru emiterea avizelor referitoare la construcţiile din zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător sau zonele cu potenţial arheologic nu se percep taxe.

3. Emiterea avizului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, care cuprind situri arheologice clasate în lista monumentelor istorice sau zone cu patrimoniu arheologic:

Avizul reprezintă actul de reglementare al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii, prin care se confirmă faptul că regimul de protecţie instituit asupra zonelor cu patrimoniu arheologic cuprins în documentaţiile de urbanism, este în deplină concordanţă cu legislaţia specifică.

Avizul se emite la solicitarea beneficiarului, pe baza studiilor de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic, întocmite de personal de specialitate şi a reglementărilor generale de amenajare a teritoriului cuprinse în conţinutul documentaţiilor, conform normelor legale în vigoare.

Pentru emiterea acestui aviz nu se percep taxe.

Documentele necesare emiterii avizului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, care cuprind situri arheologice clasate în lista monumentelor istorice sau zone cu patrimoniu arheologic, trebuie să cuprindă:

 • Cerere scrisă
 • Proiect tehnic (Memoriu tehnic, general)
 • Certificat de urbanism
 • Copie după actele care atestă proprietatea
 • Documentaţie cadastrală,
 • Extras CF
 • Plan de încadrare în zonă la scara 1: 25.000, 1: 10.000, 1: 5.000
 • Plan de situaţie la scara 1: 200, 1: 500
 • Ridicare topografică în sistem Stereo 70

Cetatea Oradea

Cod LMI BH-II-a-A-01052

Legislaţie

 • Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2518/2007 privind aprobarea metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică.
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2178 din 17 martie 2011 privind modificarea si completarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetare arheologica.
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2494 din 26.08.2010 pentru aprobarea metodologiei de atestare a personanului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2260 din 18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2237 din 27. 04.2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
 • Ordinul Ministrului Culturii nr. 2071 din 30.06.2000 privind Regulamentul de organizare a săpăturilor arheologice din România.
 • OMCC nr. 2458 din 21.10.2004 privind Regulamentul privind administrarea Repertoriului Arheologic National
 • OMCC nr. 2183 din 02.04.2007 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiara a prejudiciului adus patrimoniului cultural national imobil